Son Haberler

Barem`den dikkat çeken Türkiye raporu

Uluslararası araştırma şirketlerinden Barem Researching’in Türkiye hakkın-da yaptırdığı çalışmadan çok ilginç sonuçlar çıktı. İşte 66 ülkeden katılan araştırmacıların Türkiye hakkındaki görüşleri.

İstanbul, Nisan ayı başında çok önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Ba-rem Researching’in de dahil olduğu WinGallup International grubunun yıl-lık toplantısı için, 66 ülkenin araştırmacıları, ilgili şirketlerin başkan ve başkan yardımcıları seviyesinde toplantıya katıldı.

Barem Research, ülkelerindeki en iyi bağımsız araştırma şirketlerinin yöne-ticilerinden oluşan ve 40 yıllık Gallup geleneği ile ülkelerinde fikir ön-derleri olan bu araştırmacılarla, Türkiye’nin dünya da politik açıdan nasıl algılandığını anlamak için bir araştırma yaptı.

Araştırmaya katılan fikir önderlerinin dörtte üçü, ‘Arap Baharı’nın Türki-ye’nin önüne önemli bir fırsat çıkardığını düşündüğünü söyledi. . Araştır-macılar, Türkiye’nin bu fırsatı iyi değerlendirdiğinde, Ortadoğu’nun çağ-daş demokrasi seviyesine hızlıca yükselebileceği ve Türkiye’nin bu durumun gelişmesinde köprü görevi görebileceğini düşünüyor.

Türkiye eğer bir rol model olarak, otokritik Arap dünyasını demokrasiye yönlendirmeyi başarırsa, bölgesindeki konumunu çok güçlendirmiş olacak. Or-tadoğu’ya özlenen barışın gelmesiyle , istikrar kazanan bölgede yatırımlar artacak. Ekonomik gelişme hız kazanacak.

Son yıllarda sıklıkla gündeme gelen ve Türkiye’nin bölgesel güç olması du-rumu, Arap Baharı sonrasında çoğunluğun görüşüne göre artik bir gerçek ve gelişmelerden sonra ivme kazandığı yönünde.

Türkiye’nin politik duruşu, demokratik bir İslam ülkesi olarak rol modelli-ği, ekonomik istikrarı, güçlü ordusu ve olaylara yerinde müdahalesiyle böl-gedeki gücünü her geçen gün daha fazla artırıyor. , Ayrıca bazı bölge ül-kelerinin bu süreçte konum olarak zayıflaması da yeni oluşan ortamda Tür-kiye için yapılan bu yorumları haklı kılıyor. Araştırmaya katılanların çoğunluğunun görüşüne göre, Türkiye‘nin yakın gelecekte bölgenin lideri ol-ması gerçeği, Türkiye’yi kazançlı çıkarıyor. Bu algıda en önemli unsur, Türkiye‘nin güçlü ekonomisinin yansıra güçlü bir orduya sahip olması ve NATO üyeliği.

Geçtiğimiz günlerde New York Times’ta Barem’in araştırma sonuçları ile pa-ralel, Türkiye’nin ‘Arap Baharı’ndan gerçekten kazançlı çıktığından bahse-den bir makale yayınlandı. Arap Baharı Türkiye‘yi bölgesel Türkiye olarak daha da kuvvetlendirdi ve dünyanın diğer önemli Türkiyeli devletleriyle birlikte hareket ederek ortak durumuna getirdi. Diğer taraftan bölgesel Türkiye derken sadece Ortadoğu değil Balkanlar’da da Türkiye en aktif ülke durumunda. Balkan ülkeleriyle de en üst düzeyde iliksiler geliştirerek eko-nomik ve yerine göre askeri gücünün vermiş olduğu güvenle, bölgede kalıcı barış ve istikrarı sağlamak için çaba harcıyor.

Türkiye gerçek bölgesel güç olmaya doğru hızla ilerliyor. Ortadoğu, Bal-kanlar, Avrupa ve hatta tüm dünya güçlü ve pozitif Türkiye’ye muhtaç. Günü-müz politik ortamında görülen o ki özellikle Ortadoğu ve Balkanlar’da alı-nacak tüm kararlarda Türkiye baş aktör oldu. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Dünya fikir önderlerinin gözünde de bu durum artık bir gerçek.

Uluslar arası alandaki fikir önderlerinin çoğunluğunun gözünde Türkiye‘nin bölgesel Türkiye konumunda görülmesi birçok farklı dinamikle gerçekleşti. Bunların başında global kriz sürecinde, son 3–4 yıl boyunca Türkiye’nin ekonomik alanda göstermiş olduğu başarı geliyor . Tüm gelişmiş dünya ülke-leri kriz nedeniyle iş yapamaz hale gelirken, Türkiye büyüme rekorları kır-makta.

Sonuç olarak; Türk ürünleri ve markaları dünya pazarlarında hızla pazar paylarını artırmakta ve Türkiye markası imajını pekiştirmekte. Diğer taraf-tan dinamik iç pazarı ile de Türkiye, yabancı yatırımcılar için cazibe mer-kezi olarak da ön plana çıkmakta.

Dr. Fatih ANIL

ORKA Group İcra Kurulu üyesi

anil@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası