Son Haberler

Kamu bankalarının alacaklarına düzenleme

Yeni KHK’ya göre, sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait veya kamu tarafından kontrol edilen bankaların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satışında uygulanacak usul ve esasları BDDK belirleyecek.

Sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait veya kamu tarafından kontrol edilen bankaların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satışında uygulanacak usul ve esasları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) belirleyecek. Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 682, 683, 684 ve 685 sayılı 4 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete’de yayımlandı. KHK’lardaki düzenlemelere göre, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na tabi tüm kamu idareleri ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklar, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait işletmeci kuruluşlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak kamu payı olan özel kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıklar, niteliğine bakılmaksızın yabancı para cinsinden yurt içi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine 2 Ocak 2017 tarihinde Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan, 31 Aralık 2017’ye kadar Türk lirası olarak tahsil edebilecek. Bu madde kapsamındaki işlemler ve sonuçları, bütçe gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeyecek.

Terörle bağlantısı olanlar ihalelere katılamayacak

Terör örgütlerine iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler, Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalelere katılamayacak. Ancak söz konusu karar kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atandığı şirketler hakkında uygulanmayacak. Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle doğrudan veya anılan kanun hükmünde kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ve olağanüstü halin devamı süresince terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara aidiyeti, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek hakkında çeşitli tedbir ve yaptırımlar uygulanmış olan halka açık ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları ve/veya bunların iş ve işlemleri hakkında Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında açılan dava ve takiplerde idare aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmedilemeyecek, hükmedilenler tahsil edilemeyecek.

MB hizmet alımları

Merkez Bankasının teknolojiye, güvenliğe, banknot ve kıymetli evrak üretimi ve basımına ilişkin mal ve hizmet alımları, dış kaynak temini ve danışmanlık hizmeti alımları, Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayacak. Sermayesinin yarıdan fazlası kamuya ait veya kamu tarafından kontrol edilen bankaların alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satışında uygulanacak usul ve esaslarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu belirleyecek.

Kaynak: İHA

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Haberler

Site Haritası