Son Haberler

TORBA YASA NELER GETİRİYOR?

Bunların başında vergi ve SGK borcu ve cezalarına getirilen düzenlemeler gelmektedir. Bu yasa, vergide hangi kolaylıkları getiriyor? Vergi borçlarının yapılandırması için son başvuru tarihi ne zaman?

6552 sayılı Kanun kapsamında, vergi borcu aslına güncelleme oranının (Yİ-üFE) uygulanması ile hesaplanan borçlarını ödeyen mükelleflerin; gecikme faizi ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçiliyor. Vergi aslına bağlı cezalar (vergi ziyaı) ise bu kapsamda değil.

Mükellefler kesinleşmiş vergi alacaklarının yapılandırılması için 1 Aralık 2014 Pazartesi gününe kadar başvuruda bulunabilecekler. Ayrıca kurumlar vergisi mükelleflerinin, muhasebe kayıtları ile gerçek durumlarının uyumlu hale getirilmesi amacıyla 31/12/2013 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarla olan ilişkiler nedeniyle ortaya çıkan net alacak tutarlarını 31 Aralık 2014 tarihine kadar düzeltebilmelerine imkân sağlanıyor. Bu tutarların yüzde 3’ü vergi olarak ödenecek. Diğer taraftan, Kanun kapsamında hesaplanan birikmiş borçlara taksitle ve kredi kartı ile (www.gib.gov.tr internet adresinden) ödeme kolaylığı getiriliyor.

VERGİ BORçLARI NASIL YAPILANDIRILACAK

6552 sayılı kanun kapsamında, kesinleşmiş vergi alacaklarının anapara tutarlarında ve vergi aslına bağlı vergi cezalarının tutarlarında herhangi bir indirim yapılmayacak. Kanuna göre, vergi asıllarının ve vergi aslına bağlı cezaların tamamı, alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük cezalarının yüzde 50’si, gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine (Yİ- üFE) esas alınarak belirlenecek tutarlar tahsil edilecek. Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan yüzde 50’sinin ve gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi alacakların tamamının tahsilinden ise vazgeçilecek.

Yapılandırılan alacak tutarının taksitle ödenmek istenmesi halinde borçlularca başvuru sırasında; 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecek. Borçlu tarafından taksit sayısına ilişkin bir tercihte bulunulmaması halinde, idarece fıkrada öngörülen en uzun taksit sayısı olan 18 taksite ilişkin ödeme planı verilecek. Taksit ödemeleri 2’şer aylık devrelerle yapılacak.

aa_10.png

İLK TAKSİT öDEMESİNE NE ZAMAN BAŞLANACAK?
İlk taksit ödeme süresi 1 Aralık 2014 tarihinde başlıyor, 31 Aralık 2014 tarihi mesai saati bitiminde sona eriyor.

BU öDEMELER KAç TAKSİTLE VE NE ŞEKİLDE YAPILACAK?

Kanun kapsamında hesaplanan tutarlar borçlunun tercihine göre peşin olarak veya taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödemelerde, yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacak. Borçlular hesaplanan tutarları taksitle ödemek isterlerse başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edecekler. Taksitle yapılan ödemelerde, taksit ödeme süresine bağlı olarak belirli bir katsayı tutarı tahsil edilecek.

Katsayı tutarları;

• 6 taksitte yapılacak ödemelerde 1,05

• 9 taksitte yapılacak ödemelerde 1,07

• 12 taksitte yapılacak ödemelerde 1,10

• 18 taksitte yapılacak ödemelerde 1,15 oranları esas alınarak belirlenecek.

örneğin, Kanun kapsamında hesaplanan 1000 TL borç, 18 taksitte toplam 1.150 TL olarak ödenecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun sürede ödeme yapılamayacak. Ancak daha kısa sürede ödeme yapılması mümkün. Bu takdirde erken ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilebilecek.

aa_11.png

TORBA YASA, İŞVERENLERE VE çALIŞANLARA NE GİBİ KOLAYLIK VE YENİLİKLER GETİRİYOR?
Kanun ile vergi, prim, oda aidat ve çeşitli idari para cezası borçlarının yeniden yapılandırılarak, bu borçların taksitli olarak ödenmesine imkan sağlıyor. Ayrıca kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklarla olan ilişkiler nedeniyle ortaya çıkan net alacak tutarlarını 31 Aralık 2014 tarihine kadar düzeltebilmelerine imkân sağlanıyor.

VERGİ VE SGK BORçLARINDA GECİKME CEZA VE FAİZLERİ TüMüYLE SİLİNİYOR MU?
Gecikme cezası ve gecikme faizinin tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.

SGK PRİM VE BORçLARI İLE GETİRİLEN KOLAYLIKLAR NELER?

6552 sayılı Kanunun kapsamında SGK prim borçları ve cezaları da yeniden yapılandırılabilecek.

2014 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ait;

• İşveren ve sigortalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

• İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

• Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

• 30 Nisan 2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı,

• 60/g kapsamında genel sağlık sigortalılarının primleri,

• Sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borç,

• 30 Nisan 2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı

Kanun kapsamında yapılandırılabilecektir.

Düzenlemeye göre;

• Sigorta primi tamamının,

• Yİ-üFE esas alınarak belirlenecek tutarın,

• İdari para cezasının yüzde 50‘sinin,

• Bu tutar üzerinden Yİ-üFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın,

• Alacak asıllarının 11 Eylül 2014 tarihinden önce ödenmiş olması şartıyla, fer‘ilerinin ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer‘i alacağın yüzde 40‘ının

bu Kanun’da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde,

• Gecikme cezası ve gecikme faizinin tamamının,

• İdari para cezasının yüzde 50’sinin,

• İdari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tamamının,

• Fer’i alacakların kalan yüzde 60’ının tahsilinden vazgeçilecek.

PRİM BORçLARI İçİN BAŞVURU SüRESİ NE ZAMAN DOLUYOR?
Kanunda prim borçları için iki ayrı tarihten bahsediliyor. Buna göre, genel sağlık sigortalısı olanların genel sağlık sigortası primi için son başvuru tarihi 30 Nisan 2015, bunun dışında kalan SGK prim ve alacaklarının yapılandırılması için son tarih 31 Aralık 2014 olarak belirlenmiştir.

HACİZLER NE OLACAK, PRİM YAPILANDIRMASI İCRALARI DURDURACAK MI?
Kanuna göre, ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizlerin yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacağı ve buna isabet eden teminatların iade edileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, madde kapsamındaki borçlarını ödemek üzere başvuran ve borçlarına karşılık ödemede bulunan mükelleflerin mal varlığına tatbik edilen hacizler, bu malların bölünebilir nitelikte olması ve haczin devam edeceği malların amme alacağını karşılayacak değerde olması halinde, ödemeler nispetinde kaldırılacak.

aa_12.png

KREDİ KARTIYLA öDEME YAPILABİLECEK Mİ?
Yapılandırılan alacak tutarı kredi kartı kullanılmak suretiyle de ödenebilecek. Kredi kartı ile yapılacak ödemeler, tüm taksitlerin veya bir ya da birden fazla taksitin defaten ödenmesi ya da bir veya birden fazla taksitin ilgili taksit aylarına yansıtılmak suretiyle ödenmesi şeklinde yapılabilecek.

BAĞ-KUR AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?
Kanun, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan sigortalılık süreleri diğer kanunlara göre durdurulmuş olanları kapsıyor.

EMLAK VERGİSİNDE YAPILANDIRMA VAR MI?
Belediyelerce takip edilen, emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zamlarının Kanun kapsamında yapılandırılması mümkündür. 2014 yılına ilişkin emlak vergisinin birinci taksit ödemesi bu kapsamda değil.

öDEMELERDE AKSAMA OLURSA NE OLUR, BU HAKTAN YARARLANMA İMKANI ORTADAN KALKAR MI?
ödenecek taksitlerin 2014 takvim yılında en fazla bir tanesini, devam eden yıllarda en fazla 2 tanesini süresinde ödememe veya eksik ödeme hali, Kanunu ihlal nedeni sayılmıyor. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve geç ödenen süre için gecikme zammı oranında bir zamla tahsili gerekecek.

10.000 LİRA VERGİ BORCU OLAN TORBA YASA’YLA NE KADAR öDENECEK?
örneğin mükellefin, Ağustos sonu itibariyle Aralık 2013 vadeli 10.000 TL gelir vergisi ile 1.120,00 TL’lik gecikme zammı olmak üzere toplam 11.120,00 TL borcu bulunduğunu varsayalım. Bu mükellefin, Kanundan yararlanması halinde 1.120 TL’lik gecikme zammı silinecek, bunun yerine Yİ-üFE dikkate alınarak yaklaşık 691 TL güncelleme tutarı ile toplamda 10.691,00 TL ödeme yapması sağlanacak.

TORBA YASA, VERGİ MAHKEMELERİ’NDEKİ İHTİLAFLI DOSYALAR İçİN NASIL BİR DüZENLEME öNGöRüYOR?
Yapılan düzenlemeye göre, madde kapsamında yapılandırılacak alacakların Kanunun yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarih itibarıyla (bu tarih hariç) kesinleşmiş olması gerekiyor. Bir alacağın kesinleşmesi, alacağın varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması veya ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmaması anlamına geliyor. Dolayısıyla, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla, ilk derece yargı kararı üzerine tahakkuk ettiği halde yargılaması devam etmesi nedeniyle kesinleşmemiş olan alacaklar madde kapsamına girmiyor.

ARAç MUAYENE VE TRAFİK CEZALARI İLE İLGİLİ DURUM NEDİR?
11 Eylül 2014 tarihi itibariyle araç muayenelerini süresinde yaptırmamış olanlar ve 30 Nisan 2014 tarihinden önce kesilmiş trafik cezalarını ödememiş olanlar da Kanun kapsamından faydalanabilecekler.

TORBA YASA İLE TüRK TİCARET KANUNU’NDA GETİRİLEN DüZENLEMELER NELERDİR, ŞİRKETLERE YöNELİK DüZENLEME VAR MI?

Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda da çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre;

• TTK’nın 371 inci maddesine eklenen 7 nci fıkrayla, anonim ortaklıkların temsil rejiminde değişiklikler yapılarak, yönetim kurulunun, şirketi temsile yetkili temsilcileri dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabileceği öngörülüyor.

• TTK’nın 629 uncu maddesine eklenen 3 üncü fıkrayla, yukarıda açıklanan 371’ inci maddede yapılan değişiklik paralelinde limited şirketler için de müdürler tarafından sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıların atanması ve bu konuda anonim şirket hükümlerinin kıyasen uygulanması öngörülmüştür. Böylece, TTK’da limited şirketler için de iç yönerge çıkarılması hükme bağlanmıştır.

• TTK’nın Geçici 7. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde” ibaresi ile birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde” ibaresi “01/07/2015 tarihine kadar” olarak değiştirildi. Bu itibarla öncelikle TTK’nın geçici 7. maddesinde belirtilen belirli hallerde uygulanacak olan tasfiye usulü hakkındaki son süre değiştirildi ve 01/07/2015 tarihine kadar uzatıldı. Bununla birlikte, TTK’nın yürürlük tarihinden önce veya yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde münfesih olan anonim ve limited şirketler için TTK’ya göre yapılacak tasfiye usulünün süresi de 01/07/2015 tarihine kadar uzatıldı.

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası