Son Haberler

Yarının büyük işletmelerine GİP fırsatı!

Halka arz seferberliğinin tam hız sürdüğü İMKB’de halka açılmayı düşünen yarının büyük işletmelerinin giderek daha çok ilgi gösterdiği bir pazar var: Gelişen İşletmeler Piyasası

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) daha önce KOBİ Borsası adı ile kurulmaya çalışılan ancak fizibl olmadığı anlaşılınca kurulmasından vazgeçilen borsanın yerini alan bir pazar yeri. İMKB, bu pazarda halka açılmayı düşünen şirketler için bir yönetmelik çıkardı. Ayrıca SPK’nın ve tabiî ki hükümetin de desteğini alarak KOSGEB ile bir anlaşma imzalayarak hisse senetleri bu pazarda halka arz edilen şirketlerin halka arz maliyetlerini karşılamak üzere 100.000 TL hibe sağladı.
Süreçteki tüm kamu kurumları da gerekli kanuni ödemeleri büyük oranda düşürdü. GİP’te işlem görecek paylar için SPK kayda alma ücreti ihraç değeri üzerinden onbinde iki belirledi.

İMKB’de ise GİP’te işlem görecek şirketler GİP Listesi’ne kabulde onbinde 1 , müteakip yıllarda da GİP Listesi’nde bulunan payların nominal tutarı üzerinden yüz binde iki buçuk oranında yıllık ücret öderler. Ancak GİP şirketlerine 2013 yılına kadar söz konusu Borsa ücretlerinden muafiyet getirildi. Aynı paralelde GİP’te işlem görecek şirketlerin MKK’ya ödeyeceği ücretler de düşürülmüş olup, MKK’ca şirketlerden üyelik için sermayenin onbinde 1’i oranında ve kayden yapılan pay ihraçları için de nominal tutarın yüz binde 5’i oranında ücret alınacak.

GİP de halka arz edilmek için hiçbir sayısal ön sınır yok. Anonim Şirket olmak ve halka arzı sermaye artırımı yoluyla yapmak yeterli. Bir başka deyişle bu pazarda halka arz yoluyla yaratılan kaynak mutlaka şirket bünyesine girmeli.

Şirketin İMKB’den bu konuda yetkilendirilmiş bir piyasa danışmanı ile anlaşma imzalaması ve danışmanın hem şirketi halka arza hazırlaması ve hem de bir rapor hazırlaması gerekmekte. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasını müteakiben İMKB Yönetim Kurulu Şirketin GİP’te işlem görmesine karar vermekte.

Halka arz hibesinden nasıl faydalanılır?
Halka arz hibesine gelince; Programdan yararlanmak isteyen işletmenin KOSGEB Veri Tabanında yer alması ve ticaret şirketi statüsünde olması gerekir.

Program kapsamında destek ödemeleri tek seferde yapılabileceği gibi üç aşamalı olarak da yapılabilir. İşletme bütün maliyetlere ilişkin olarak, GİP’te işlem görmeye başladıktan sonra tek seferde destek ödeme talebinde bulunabilir.

Destek ödeme süreçleri
a) SPK Kurul Kaydı başvurusu sonrasında yapılacak destek ödemeleri: Bu kapsamda; SPK tarafından KOSGEB‘e hitaben başvuru dosyasının yeterli olduğunu belirtir resmi yazısı ile piyasa danışmanı hizmet bedeli, bağımsız denetim hizmeti bedeli giderleri desteklenir. Bu aşamada piyasa danışmanı hizmet bedelinin % 75’i işletme tarafından piyasa danışmanına ödenen fatura üzerinden desteklenir. Bu miktar 40.000-TL’yi geçemez.

b) GİP Listesine kabulü sonrasında yapılacak destek ödemeleri; Bu kapsamda; SPK kurul kaydına alma ücreti, İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı giderleri, Piyasa danışmanı hizmet bedeli ve varsa bağımsız denetim hizmeti bedeli giderleri desteklenir.

c) GİP’de işlem görmeye başlamasından sonra yapılacak destek ödemeleri; Bu kapsamda; aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu ve varsa bağımsız denetim hizmeti bedeli desteklenir.

İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin hizmet alımını gerçekleştirerek Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ödeme Talep Formu ve yönetmelikte belirtilen belgeleri hizmet merkezine sunar.

Hizmet merkezi, söz konusu belgeleri inceleyerek Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Destek ödeme Oluru hazırlar. Destek ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Hizmet Merkezi Müdürünün oluruna sunulur.

Destek ödemeleri, KOSGEB ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte ödeme Emri Belgesi’nin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğü’ne, tabi tutulmayanlar ise ilgili muhasebe müdürlüklerine gönderilir. İlgili muhasebe müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

İlgili mevzuatında belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu bulunan işletmenin destek ödemesi yapılmaz. Ancak işletme tarafından mahsup dilekçesi verilmesi halinde, söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

GİP de 2011 yılında 2 şirket halka açılmış ve toplam 26.239.000 TL kaynak sağladı. 2012 yılında ise bu tarihe kadar 6 ayrı şirket halka açılarak toplam 57.955.000 TL kaynak sağladı.

Piyasanın adına yaraşır şekilde “gelişme potansiyeli taşıyan”, biz Turkish Yatırım’lıların tabiriyle YARININ BüYüK İŞLETMELERİ’nin yani YABİ’lerin bu piyasayı yakından izlemelerini ve büyümelerinin finansmanında önemli bir yöntem olarak değerlendirmelerini tavsiye ederiz.

Dr. Berra DOĞANER

Turkish Yatırım Genel Müdürü

doganer@turcomoney.com

Yorum yok

Yorum Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Haritası