Son Haberler

KOSGEB’e yeni bir yol haritası belirledik

*KOBİ’lere destek amacıyla kurulan KOSGEB, teşvik musluğunu açtı. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, çalışmalarını ve projelerini Turcomoney’e anlattı… 

*Son dönemde gerçekten KOSGEB’in genel yapısında ve Destek Programlarında önemli derecede iyileştirmeler yaptık. Bu çalışmaları yaparken KOSGEB’de yeni bir yol haritası belirledik ve KOSGEB’e yeni bir vizyon kazandırdık. Cari açığı azaltacak ürün üretenlere yönelik destek politikamızı geliştirdik.

*KOBİ’lerimizin her bakımdan desteklenmesi, sorunlarının çözülmesi, sıkıntılarının giderilmesi, etkinlik ve verimliliklerinin arttırılması için KOSGEB olarak, işletmelere, girişimcilere, KOBİ’lere yönelik projeleri olan meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara, geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler sağlıyoruz.

*Yeni dönemde, teknolojik ürünlerin üretimi, yurt dışından ithal edilen ürünlerin yurt içinde üretilmesi, işletmelerin yurtiçinde ve yurtdışında tanıtılması, yurtdışı pazarlarına açılması, Türkiye’de geliştirilen teknolojik ürünlerin yurt dışı pazarlarında tanıtılması gibi hususları içeren yeni destek programları da hayata geçirilmiştir.

*KOBİ’lere KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile 5 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz. Ayrıca, cari açığın azaltılması amacıyla Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında 5 milyon TL’ye kadar da destek veriyoruz. Bölgesel, sektörel ve işletmeye özgü destek modeli çerçevesinde projelere 1 milyon TL’ye kadar destek veriyoruz.

*İmalatçı ve yenilikçi girişimcilere 370 bin TL’ye kadar, diğer geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilere ise sağladığı istihdam performansına göre 60 bin TL’ye kadar destek sağlıyoruz. Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile KOBİ ve girişimcilerimize 750 bin TL’ye kadar destek veriyoruz.

*Bunlara ilaveten,  işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından uygun koşullarda kredi temin edebilmeleri için yeni finansman modelini uygulaya aldık. Bu modelde KOBİ’ lerimizin bankalardan alacakları kredinin faiz veya kâr payı masraflarının önemli bir kısmı KOSGEB tarafından karşılanacak

*KOBİ Rehberliği ve Danışmanlık Sistemini yılsonuna kadar yürürlüğe almayı planlıyoruz. Ayrıca, KOBİ’lerin iç değerlendirme yapmaları, rakipleriyle kendilerini karşılaştırmaları, hedef belirlemeleri ve varsa sorunlarına çözüm bulabilmeleri amacıyla ‘KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu’nu uygulamaya aldık.

KOSGEB Genel Müdürü Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, son dönemde KOSGEB’in genel yapısında ve Destek Programlarında önemli derecede iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, yeni bir yol haritası belirlediklerini ve KOSGEB’e yeni bir vizyon kazandırdıklarını söyledi. Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Turcomoney’ni sorularını cevaplandırırken, KOBİ’lere verilen destekleri yedi ana başlıkta vurguladı.

Prof. Dr. Uzkurt, işletmelerarası iş birliği programı çerçevesinde 10 milyon TL’ye kadar, KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile 5 milyon TL’ye kadar, cari açığın azaltılması amacıyla Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında yine 5 milyon TL’ye kadar da destek verdiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından uygun koşullarda kredi temin edebilmeleri için yeni finansman modelini uygulaya aldıklarını belirtti.

KOSGEB Genel Müdürü Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Turcomoney’nin sorularını şöyle cevapladı:

-KOSGEB’in amacını ve bugün ulaştığı konumu, kuruluşundan itibaren gelişme sürecini bizimle paylaşır mısınız?

Uzkurt-Ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek üzere 1990 yılında 3624 sayılı Kanunla kurulan KOSGEB, önemli bir boşluğu doldurdu ve o zamandan bu yana hayati işlevler yerine getirdi.

Kalkınma ve büyümenin özel sektör eliyle sağlanabileceği genel kabul gören bir gerçek. Özel Sektörün büyük bölümü de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerden oluşuyor. Ülkemizde faaliyet gösteren yaklaşık 3,5 milyon KOBİ, tüm işletmelerin yüzde 99’unu oluştururken, istihdam yaratılması, yatırım sağlanması, girişimciliğin geliştirilmesi ve genel makro ekonomik göstergelere önemli katkılar sağlıyor.

KOBİ’ler; endüstrileşmenin, sağlıklı bir sosyal yapının, gelir dağılımındaki dengenin ve ticaretteki dinamizmin vazgeçilmez unsuru durumundadır. Daha düşük maliyetlerle istihdam imkanı sağlayan ve küresel dalgalanmalardan daha az etkilenen KOBİ’ler, aynı zamanda değişime ve teknolojik yeniliklere hızlı uyum sağlayan esnek yapılarıyla ekonominin vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor.

TÜKETİCİ TALEPLERİNİN KARŞILANABİLMESİ, NİTELİKLİ ELEMAN YETİŞTİRİLMESİ VE DENGESİZLİKLERİN GİDERİLMESİNE KATKI

Bu işletmeler ayrıca, piyasada rekabetin yerleştirilmesi ve sürdürülmesine, değişen tüketici taleplerinin kısa sürede karşılanabilmesine, nitelikli eleman yetiştirilmesine ve bölgelerarası ekonomik ve sosyal dengesizliklerin giderilmesine de ciddi katkılarda bulunuyor.

Dolayısıyla KOBİ’lerin; ekonominin, istihdamın, sanayinin adeta iskeleti olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu işletmelerin durumundaki en küçük değişiklikler bile makroekonomik göstergelere anında yansıyor. Bu yüzden pek çok ülke ile birlikte Türkiye’de de böylesine hayati işlevleri olan KOBİ’lerin gelişmesine yönelik çeşitli program, plan ve destekler uygulanıyor.

Bu gerçeklerden hareketle ekonomimizin bel kemiğini teşkil eden KOBİ’lerimizin her bakımdan desteklenmesi, sorunlarının çözülmesi, sıkıntılarının giderilmesi, etkinlik ve verimliliklerinin arttırılması için KOSGEB olarak, İşletmelere, girişimcilere, KOBİ’lere yönelik projeleri olan meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara, geri ödemeli ve geri ödemesiz destekler sağlıyoruz.

TÜRKİYE’DE GELİŞTİRİLEN TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİN YURT DIŞI PAZARLARINDA TANITILMASINA DESTEK

Özellikle yeni dönemde, teknolojik ürünlerin üretimi, yurt dışından ithal edilen ürünlerin yurt içinde üretilmesi, işletmelerin yurtiçinde ve yurtdışında tanıtılması, yurtdışı pazarlarına açılması, Türkiye’de geliştirilen teknolojik ürünlerin yurt dışı pazarlarında tanıtılması gibi hususları içeren yeni destek programları da hayata geçirildi.


KOSGEB’DE YENİ BİR YOL HARİTASI BELİRLEDİK VE KOSGEB’ E YENİ BİR VİZYON KAZANDIRDIK.

-Bu yeni dönemde, ekonomimizin içinde bulunduğu ortamda KOSGEB’in yaklaşımı, yenilikler nelerdir?

Uzkurt-Son dönemde gerçekten KOSGEB’in genel yapısında ve Destek Programlarında önemli derecede iyileştirmeler yaptık. Bu çalışmaları yaparken KOSGEB’de yeni bir yol haritası belirledik ve KOSGEB’ e yeni bir vizyon kazandırdık.  Yeni vizyon kapsamında ana başlıklar itibarıyla yaptıklarınızı şöyle özetleyebiliriz:

– Cari açığı azaltacak ürün üretenlere yönelik destek politikamızı geliştirdik

– Yüksek teknolojinin yerli ve milli KOBİ’ler vasıtasıyla tabana yayılması amaçladık

– Bölgesel ve sektörel bazlı destek modelini uygulamaya aldık

– KOBİ rehberliği ve teknik danışmanlık sistemini faaliyete geçirmek üzere son aşamaya geldik

– Büyük işletmelerle-küçük işletmeler arasında işbirliğinin teşvik edilmesi amacı ile yeni destek programı uygulamaya aldık

– Yeni finansman modelini uygulamaya aldık.

– E-Devlet üzerinden KOBİ’lere hizmet vermeye başladık. Böylece vatandaşa verilen hizmetleri bürokrasiden arındırdık.

– Girişimciliği Geliştirme Desteği için verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini online olarak e-Devlet üzerinden vermeye başladık.

CARİ AÇIĞI AZALTACAK ÜRÜNLERİN YERLİ ÜRETİMİNİ DESTEKLİYORUZ

-Küçük ve orta boy işletmelere, girişimcilere, girişimcilik yapmak isteyenlere verdiği başlıca destekler hakkında bilgi verir misiniz?

Uzkurt- Bu sorunuza yedi ana başlık çerçevesinde cevap vereceğim. Bir, cari açığı azaltacak ürünlerin yerli üretimini destekliyoruz: İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi, üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması, KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi ve cari açığın azaltılması amacıyla Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında 5 milyon TL’ye kadar destek veriyoruz.

İki, yüksek teknoloji yerli ve milli KOBİ’ler vasıtasıyla tabana yayılıyor: Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirerek; teknolojik üretim yeteneğini geliştirmek, seri üretime geçişi sağlamak ve teknolojik ürün ihracatını artırmak isteyen KOBİ’lere KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile 5 milyon TL’ye kadar destek sağlıyoruz.

Üçüncüsü, bölgesel, sektörel ve işletmeye özgü destek modeli uygulanıyor:  Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla çağrıya çıkılan dönemlerde proje konularına göre hazırladıkları projelere 1 milyon TL’ye kadar destek veriyoruz.

Dördüncü olarak, girişimcilikte teknolojiye dayalı girişimlere destek sağlanıyor: Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında, Yeni Girişimci Programı ile imalatçı ve teknoloji tabanlı girişimciliğe daha yüksek miktarda destek veriyoruz.

İmalatçı ve yenilikçi girişimcilere 370 bin TL’ye kadar, diğer geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilere ise sağladığı istihdam performansına göre 60 bin TL’ye kadar destek sağlıyoruz.

AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI İLE KOBİ VE GİRİŞİMCİLERE 750 BİN TL DESTEK

Beş, KOBİ ve girişimcilerin fikirleri teknolojiye dönüşüyor: Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, inovatif faaliyetlerin desteklenmesi ve Ar-Ge ve inovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik destek mekanizmalarına olan ihtiyacın karşılanmasını amaçlıyoruz. Bu çerçevede Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile KOBİ ve girişimcilerimize 750 bin TL’ye kadar destek veriyoruz.

Altı, işletmelerarası iş birliği kültürünün arttırılması ile kaynak tasarrufu sağlanıyor: KOBİ’lerin kendi aralarında veya büyük işletmelerle, işletici kuruluş kurarak veya proje ortaklığı yaparak ortak imalat, ortak Ar-Ge/Ür-Ge, ortak laboratuvar, ortak pazarlama, tedarikçi geliştirme vb. konularda gerçekleştirecekleri işbirliklerine destek sağlıyoruz. İş Birliği Destek Programı ile ortaklık yapısı ve ortak sayısına göre değişmekle birlikte toplamda 10 milyon TL’ye kadar destek veriyoruz.

Yedinci ve son olarak, KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracak mekanizmalar oluşturuluyor:  KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı pazar paylarını arttırmak, KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, ihracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak, e-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak amacı ile Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile KOBİ’lere 300 bin TL’ ye kadar destek sağlıyoruz.

KOBİ REHBERLİĞİ VE DANIŞMANLIK SİSTEMİNİ YILSONUNA KADAR DEVREYE GİRECEK

-KOSGEB’in KOBİ ve girişimcilere yönelik olarak desteklerin dışında başka ne gibi hizmetleri var?

Uzkurt-KOBİ’lerin mevcut durumlarının analiz edilerek ihtiyaç ve sorunlarının tespit edilebilmesi ile desteklerin etkinliğinin artırılması, danışmanlık hizmetlerinde standardın sağlanması ve kalitenin yükseltilmesi, piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli rehber ve danışmanın yetiştirilmesi, KOBİ’lerin proje hazırlama ve yürütme aşamalarında aracılar nedeniyle yaşadıkları sorunların ortadan kaldırması amacıyla KOBİ Rehberliği ve Danışmanlık Sistemini yılsonuna kadar yürürlüğe almayı planlıyoruz. Ayrıca, KOSGEB olarak, kurum ve kuruluşların, mevzuatları kapsamında işletmelerle ilgili tuttukları idari kayıtları analiz ettik. KOBİ’lerin iç değerlendirme yapmaları, rakipleriyle kendilerini karşılaştırmaları, hedef belirlemeleri ve varsa sorunlarına çözüm bulabilmeleri amacıyla “KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu” nu uygulamaya aldık. KOBİ’lerimiz bu raporla bulunduğu bölgede, Türkiye genelinde ve sektörel bazda nerede olduğunu görebiliyorlar. Firma özelindeki bu raporlar sayesinde, işletmeler gelecek planlarını daha sağlıklı yapabilecek. İşletme Değerlendirme Raporu, ilerleyen dönemde KOBİ Rehberlik ve Teknik Danışmanlığı Sistemi’ne entegre edilerek KOBİ’lerin yol haritalarını belirlemelerinde etkin rol üstlenecek.

İŞLETMELERİN BANKALARDAN UYGUN KOŞULLARDA KREDİ TEMİN EDEBİLMELERİ İÇİN YENİ FİNANSMAN MODELİ

Bunlara ilaveten,  işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından uygun koşullarda kredi temin edebilmeleri için yeni finansman modelini uygulaya aldık. Bu modelde KOBİ’ lerimizin bankalardan alacakları kredinin faiz veya kâr payı masraflarının önemli bir kısmı KOSGEB tarafından karşılanacak

Bu model ile özellikle geleneksel girişimcilerimizin faydalanabileceği 50 bin TL üst limitli kredi programı da uygulamaya alındı. İlk defa uygulanan bu programla; 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda üst limit 70 bin liraya çıkıyor. Kredinin teminatını ise, Kredi Garanti Fonu verecek. Girişimcilerimiz sadece anapara ve çok cüz-i miktarda bir faiz veya kar payı ödemesi yapacak.

 

Yorum yok

Yorum Yazın

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

*

*

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlgili Haberler

Site Haritası